Giao diện site mới tại đây


 
 
  • Image gallery Image gallery
  • Video gallery Video gallery

Cá rô phi trên lồng bè

Giải pháp cung cấp ôxy cho cá rô phi trên lồng bè/ Oxygen improves the growing of tilapia by supplying oxygen needs on a 24/7 basis